Isceljujuće sposobnosti drveća

5 јануара, 2019 Valentina Šljivić

Taoistički majstori primetili su da je drvo moćna i snažna biljka.
Drveće, ne samo da može apsorbovati ugljen dioksid i pretvoriti ga u kiseonik, već može apsorbovati negativnu energiju i pretvoriti je u dobru – pozitivnu energiju. Drveće je čvrsto ukorenjeno u Zemlju, što je drvo ukorenjenije u Zemlju može više da se proširi u Nebesima (“kako je dole tako je gore, kako je gore tako je dole” – Zakon Hermesa Trismegistosa ). Stabla stoje veoma mirno, tako da imaju moć apsorbovanja energije Zemlje i Univerzalnu energiju Neba.


Drveće i sve biljke imaju sposobnost apsorbovanja svetlosne energije i transformisanje svetlosti u hranu; zapravo njihova ishrana  zavisi od svetlosti, dok minerali vode i zemlje čine oko 30% njihovog nutritivnog unosa. Drveće može živeti veoma dugo.

primer pozicija tokom isceljivanja


Kako upijati / apsorbovati energiju Zemlje:

1. Stvorite toplinu u pupku u prostoru Tantiena i sprovedite energiju do tačke Baihui, vrha glave u predelu fontanele.

2. Projektujte Qi / Ći energiju na vrh stabla. Kako vežba traje, projektujte svoju energiju u drvo i osetite da ste povezani sa njim.

3. Dok traje ovaj proces možete stajati udaljeni od stabla deset do tridest koraka. Kako vaša vežba traje i ponavlja se, možete lako projektovati svoju energiju iz daljine u drvo.
Dozvolite da drvo preuzme vašu negativnu energiju ili deo koji osećate kao spazam, teret, bolest. Energija koju budete preuzeli od drveta biće balansirana i uravnotežena.

4. Neka vaša energija prolazi / teče niz stablo na svoje korene i na Zemlju. Neka energija Zemlje pročisti vašu energiju. Povežite tu kombinovanu energiju kroz tabane stopala do perineuma, a zatim kroz Dumai meridijan uz kičmu. Osetite da energija teče do vrha glave – fontanele – Baihui tačke i ponovno je usmeravajte napred prema spolja. Ponovite postupak devet, osamnaest ili 36 puta.

Što više proces ponavljate, to će se energija više oplemeniti i povećati. Primetićete da su Upravljački kanal i Mikrokosmička orbita čišći i svetliji. Jednom kada uspostavite dobru vezu s drvetom, možete poslati svoju bolesnu energiju na drvo sa udaljene udaljenosti da biste poboljšali svoju energiju ili poboljšali svoje zdravlje.

5. Meditirajte dok sedite pod drvetom, kada razvijete sposobnost da osetite Ći energiju stabla, možete sesti pod drvo i meditirati. Nacrtajte energiju stabla u vama kroz tačke mikrokosmičke orbite.

Tekst možete podeliti i navesti izvor. Hvala!

Foto drveća: Romana Stanojev, Sopotnica jun 2018

izvor: upliftconnect.com

slobodan prevod sa dodatkom pojašnjenja terminologije: Valentina Šljivić

@copyrights Osam

https://www.osam.rs/blog/mikrokosmicka-orbita-topli-tok-energije-budenje-kretanje-vitalne-energije-ci/

——————————————————————————————————————–

English version:

The Healing Abilities of Trees

Taoist Masters observed that trees are tremendously powerful plants. Not only can they absorb carbon dioxide and transform it into oxygen, but they can also absorb negate forces and transform them into good energy. Trees strongly root with the Earth, and the more rooted the tree, the higher it can extend to Heaven. Trees stand very still, absorbing the Earth’s Energy and the Universal Force from the Heavens.

Trees and all plants have the ability to absorb the light of the energies and transform it into food; in fact, they depend on light for most of their nourishment, while water and earth minerals make up about 30% of their nutritional intake. Trees are able to live very long lives.

Absorb Earth Energy:

1. Create warmth in your navel and bring the energy up to the crown.

2. Project the Chi out into the top of the trunk of the tree. Enter the tree and feel that you have a connection with it.

3. During this process you can stand farther away from the tree (ten to thirty feet). As your practice continues you can project your energy easily from far away into the tree. Let the tree take in your negative or sick energy. The energy you receive back will be balanced.


4. Let your energy flow down the trunk of the tree to its roots and into the Earth. Let the Earth Energy purify your energy. Bring this combined energy up through the soles of your feet to the perineum, then up through the Thrusting Channels, or through the Governor Channel running up the spine. Let the energy flow up to the crown and project it outward again. Repeat the process nine, eighteen, or 36 times.


The more you repeat the process, the more your energy will refine and increase. You will notice the Thrusting Channels and the Microcosmic Orbit are cleaner and brighter. Once you have established a good connection with the tree, you can send your sick energy to the tree from a far distance to refine your energy or improve your health.


5. Meditate while sitting under a tree once you have developed the ability to feel the tree’s Chi, you can sit under the tree and meditate. Draw the tree’s energy into you through the stations points of the Microcosmic Orbit.


1 Comment on “Isceljujuće sposobnosti drveća

Comments are closed.