Savremena definicija pojma Ći / A Modern Definition of Qi

7 децембра, 2017 Valentina Šljivić

Savremena definicija za pojam Ći

Napisao dr. Jang Đving Ming

Veoma je važno da znamo za napredak koji je savremena nauka načinila u izučavanju pojma Ći. To nam može pomoći da se ne zaglavimo u starim konceptima i nivoima razumevanja.

U staroj Kini ljudi su imali veoma slabo znanje o elektricitetu. Samo su kroz akupunkturu znali da kada se igla ubode u akupunturno udubljenje, stvara se neka vrsta energije, koja je različita od toplote i koja je obično izazivala jak ili slab nadražaj. Tek u poslednjim decenijama su se Kinezi suočili sa naukom o elektromagnetnim talasima, pa su počeli da shvataju da ta energija koja kruži i telom, a koju su oni zvali Ći, može biti ista stvar koju današnja nauka zove „bioelektricitet“. Treba da pogledamo šta je današnja savremena zapadna nauka otkrila o bioelektromagnetnoj energiji. Štampani su mnogi izveštaji o bioelektricitetu, i često su rezultati veoma blisko povezani sa onim što se doživi u vežbi kineskog Ćigonga i u medicinskoj nauci. Na primer, u istraživanju elektrofiziologije tokom šezdesetih godina, nekoliko istraživača je otkrilo da kosti imaju picoelektricitet, a to znači da kada su pod naporom mehanička energija se pretvara u električnu energiju koja ima oblik električne struje. To objašnjava jednu od vežbi u Ćigongu čišćenja kostiju u kojoj se pritisak na kosti i mišiće na izvesne načine povećava da bi se povećala cirkulacija Ćia.

Danas se zna da je ljudsko telo napravljeno od mnoštva različitih provodljivih materijala i da ono čini živo elektromagnetsko polje i tok.  Elektromagnetna energija se bezprekidno stvara u ljudskom telu kroz biohemijske reakcije prilikom asimilacije hrane i vazduha. One kruže elektromotivnim silama koje stvara samo telo.

Osim toga, čovek je bez prestanka pod uticajem spoljašnjeg elektromagnetnog polja kao što su zemlja, ili elektromagnetno polje koje se stvara u oblacima. Kada vežbate kinesku medicinu ili Ćigong morate biti svesni ovih spoljašnjih faktora i uzimati ih u obzir.

Bezbrojni eksperimenti su obavljeni u Kini i Japanu zbog proučavanja kako spoljašnje magnetno ili električno polje može da utiče i narušava Ći polje čovečijeg tela. Neki akupunkturolozi koriste magnete i struju u svom tretmanu. Oni stavljaju magnet preko tačke/udubljenja na koži i ostave ga neko vreme. Magnetno polje postepeno utiče na kruženje Ćia u tom kanalu. Ili ubodu igle u udubljenja i onda puste struju kroz igle da bi doprli do Ći kanala direktno. Iako su mnogi istraživači objavili da imaju uspeha u svojim eksperimentima, niko nije uspeo da objavi detaljni i ubedljivi dokaz, ili da obezbedi dobro objašnjenje za teoriju koja stoji iza tih eksperimenata. Kao što je već stvar sa mnogim pokušajima da se objasni Zašto i Kako deluje akupunktura, konačni dokaz je bled i ostala su mnoga neodgovorena pitanja. Naravno da je ova teorija potpuno nova, i biće potrebno više proučavanja i istraživanja pre nego se ona dokaže i u potpunosti razume.

Veliki deo ovih istraživanja iz oblasti električnog polja ljudskog tela se odnosi na akupunkturu. Npr. dr. Robert Beker, pisac knjige Elektricitet tela piše da je provodljivost kože mnogo veća u akupunkturnim udubljenjima i da je sada moguće da se one pronađu veoma tačno merenjem provodljivosti ljudske kože. Mnoga od tih istraživanja dokazuju da je akupunktura koja se sprovodi u Kini hiljadama godina potpuno racionalna i naučna.

Iako se veza između teorija o „elektricitetu tela“ i kineska teorija o Ćiu sve više prihvataju i bolje iskazuju još uvek ima mnogih pitanja na koja treba odgovoriti. Na primer kako um može da vodi Ći (elektricitet)? Kako, u stvari um stvara elektromotornu silu koja omogućuje kruženje elektriciteta u telu? Na koji način je ljudsko elektromagnetno polje po uticajem spektra drugih elektromagnetnih polja koja ga okružuju, kao što su radio talasi ili drugi električni uređaji. Na koji način možemo da podesimo naša elektromagnetna polja i preživimo u kosmosu ili na drugim planetama, gde su magnetna polja potpuno drugačija od onih na zemlji? Po ovome vidite da je budućnost Ćigonga i bioelektrične unutrašnje energije izazovna i uzbudljiva. Vreme je da počnemo da koristimo savremenu tehnologiju da bi razumeli unutrašnji svet energija, a koji je u najvećem delu bio potpuno ignorisan od strane zapadnog društva.

Ovaj tekst je direktan prevod iz knjige „Taićićuan, klasični Jang stil“, dr. Jang Đving Ming, YMAA, 1999.

+++++++++++++++++++++++++++++++

A Modern Definition of Qi
by Dr. Yang, Jwing-Ming

It is important that you know about the progress that has been made by modern science in the study of Qi. This will keep you from getting stuck in the ancient concepts and level of understanding.

In ancient China, people had very little knowledge of electricity. They only knew from acupuncture that when a needle was inserted into the acupuncture cavities, some kind of energy other than heat was produced which often caused a shocking or a tickling sensation. It was not until the last few decades, when the Chinese people were more acquainted with electromagnetic science, that they began to recognize that this energy circulating in the body, which they called Qi, might be the same thing as what today’s science calls „bioelectricity.“

We must look at what modern Western science has discovered about bioelectromagnetic energy. Many bioelectricity related reports have been published, and frequently the results are closely related to what is experienced in Chinese Qigong training and medical science. For example, during the electrophysiological research of the 1960’s, several investigators discovered that bones are piezoelectric; that is, when they are stressed, mechanical energy is converted to electrical energy in the form of electric current. This might explain one of the practices of Marrow Washing Qigong in which the stress on the bones and muscles is increased in certain ways to increase the Qi circulation.

It is understood now that the human body is constructed of many different electrically conductive materials, and that it forms a living electromagnetic field and circuit. Electromagnetic energy is continuously being generated in the human body through the biochemical reaction in food and air assimilation, and circulated by the electromotive forces (EMF) generated within the body.

In addition, you are constantly being affected by external electromagnetic fields such as that of the earth, or the electrical fields generated by clouds. When you practice Chinese medicine or Qigong, you need to be aware of these outside factors and take them into account.

Countless experiments have been conducted in China, Japan, and other countries to study how external magnetic or electrical fields can affect and adjust the body’s Qi field. Many acupuncturists use magnets and electricity in their treatments. They attach a magnet to the skin over a cavity and leave it there for a period of time. The magnetic field gradually affects the Qi circulation in that channel. Alternatively, they insert needles into cavities and then run an electric current through the needle to reach the Qi channels directly. Although many researchers have claimed a degree of success in their experiments, none has been able to publish any detailed and convincing proof of the results, or give a good explanation of the theory behind the experiment. As with many other attempts to explain the How and Why of acupuncture, conclu?sive proof is elusive, and many unanswered questions remain. Of course, this theory is quite new, and it will take more study and research before it is verified and completely understood.

Much of the research on the body’s electrical field relates to acupuncture. For example, Dr. Robert O. Becker, author of The Body Electric, reports that the conductivity of the skin is much higher at acupuncture cavities, and that it is now possible to locate them precisely by measuring the skin’s conductivity. Many of these reports prove that the acupuncture which has been done in China for thousands of years is reasonable and scientific.

Although the link between the theory of „the Body Electric“ and the Chinese theory of Qi is becoming more accepted and better proven, there are still many questions to be answered. For example, how can the mind lead Qi (electricity)? How actually does the mind generate an EMF (electromotive force) to circulate the electricity in the body? How is the human electromagnetic field affected by the multitude of other electric fields which surround us, such as radio wiring or electrical appliances? How can we readjust our electromagnetic fields and survive in outer space or on other planets where the magnetic field is completely different from the earth’s? You can see that the future of Qigong and bioelectric science is a challenging and exciting one. It is about time that we started to use modern technology to understand the inner energy world which has been for the most part ignored by Western society.

This article is a direct translation of text from the book „Taijiquan, Classical Yang Style“ by Dr. Yang, Jwing-Ming. YMAA 1999

Prevod sa engleskog jezika Radiša Đorđević

 

 

1 Comment on “Savremena definicija pojma Ći / A Modern Definition of Qi

Comments are closed.